Publikációk

 • Új Média Re:Mix 1 Halácsy Péter, Vályi Gábor és Barry Wellman (szerk.) Hatalom a mobiltömegek kezében

  Még egy évtized sem telt el az első magyar nyelvű kereső és hírportál létrehozása óta, ám ami akkor sokak számára tudományos fantasztikumnak, avantgarde üzleti vállalkozásnak vagy költséges médiakísérletnek tűnt, mára a mindennapok magától értetődő valóságává vált. Ez a kötet jó áttekintése azoknak az esettanulmányoknak és elméleti építőkockáknak, amelyek a tudomány eszközeivel is alátámasztották az internetet közösségi médiatérként elképzelő, a MOKK-ot életre hívó megérzéseinket.

 • Új Média Re:mix 2. Szakadát István: Egyben az egész. Egytől egyig.

  A köz­vet­len em­be­ri kom­mu­ni­ká­ció során be­szél­ge­tünk egy­más­sal. Egyi­künk kér­dez, má­si­kunk vá­la­szol. Talán könnyebb lenne a hely­ze­tünk, ha min­dig lenne va­la­ki a kö­ze­lünk­ben, aki fe­lel­ni tudna kér­dé­se­ink­re. De hát a min­den­tu­dó szel­le­met még a me­sé­ben is cso­da­lám­pás­ba kel­lett zárni, így ne­künk sem marad más, mint hogy va­la­hogy rög­zít­sük mind­azt a tu­dást, amit majd más­kor és más­hol, va­la­mi­lyen módon hasz­no­sí­ta­ni sze­ret­nénk. Cso­da­lám­pás he­lyett per­sze mi -- Alad­din kései utó­dai -- köny­vek­be, új­sá­gok­ba, hang­le­me­zek­be, vi­deó- és film­sza­la­gok­ba, tévé- és rá­dió­mű­so­rok­ba, és ma már szá­mí­tó­gé­pek­be, web­ol­da­lak­ba nyom­juk bele a jö­vő­nek szóló üze­ne­te­in­ket.

 • Új Média Re:mix 3. Csigó Péter: A konvergens televíziózás. Web - TV - Közösség

  Televíziót úgymond mindenki látott már. Az internetről már azok is hallottak, akik még nem használták azt. Milliók kulturális horizontját, fantáziavilágát, identitását formálja ez a két eszköz. Együtt és külön. Miközben mindannyian, akik tévét nézünk és internetet használunk, hiszünk valamit azok működéséről, és személyes tapasztalatainkat vidáman általánosítjuk, igen kevesen vannak azok, akik igazán tudják,hogy mi történik velünk - ezek által a csatornák által.

 • Új Média Re:Mix 4. Kangyal András és Laufer László (szerk.): Gépérzet. Interfész, interakció, navigáció

  Miért tudja egy fél éves gyerek feloldani a billentyűzárat az iPhone-on és miért bizonytalanodik el sok gyakorlott felhasználó is, ha egy hibaüzenet után az "ok" és a "mégsem" gombok között kell választania? Ez a könyv azoknak szól, akik szeretnék megismerni és elemezni az ember és a számítógép közötti kommunikációs folyamatot, túllépni a hétköznapi kattintások unalmas világán, megismerni a gépekkel való interakció történetét és bepillantást nyerni annak lehetséges fejlődési irányaiba.

 • Új Média Re:mix 5. Tófalvy Tamás, Kacsuk Zoltán és Vályi Gábor(szerk.): Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

  A kötet társadalomtudományos alapossággal, egyben közérthető módon, magyar nyelven elsőként írja le és elemzi az új média térhódítása által meghatározott közegben átalakuló zenei közösségek dinamikáját és működését, illetve a tágabb kontextust adó kulturális és zenei trendeket. Az egyes tanulmányok egyúttal reflektálnak azokra a párhuzamos, kortárs zenei közösségi, történeti folyamatokra is, amelyek az átstrukturálódó médiatér legnépszerűbb kommunikációs csatornáitól távolabb zajlanak a legkülönbözőbb műfajokhoz kötődve, az elektronikus zenétől kezdve a black metalon át egészen a világzenéig.

 • Új Média Re:mix 6. Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai. A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig

  A szer­zői jogi lobbi sze­rint az in­ter­ne­tes ka­ló­zok elő­ször térd­re kény­sze­rí­tet­ték a le­mez­ipart, és most a film és a könyv­ipar­ra vár ha­son­ló sors. Az in­ter­ne­tes ka­lóz­ko­dás el­ha­ra­pó­dzá­sa sze­rin­tük hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat okoz a kul­tú­ra szö­ve­té­ben, al­ko­tók, köz­ve­tí­tők tö­me­ge­it teszi tönk­re és emi­att a kul­tú­ra egé­sze sze­gé­nye­dik el. De ami most tör­té­nik, tá­vol­ról sem új je­len­ség: a szel­le­mi javak ka­ló­zai egy­idő­sek a könyv­nyom­ta­tás­sal.